سامانه مجامع آنلاین

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
شماره شناسنامه
عدد کد سهام داری
حروف کد سهام داری
طراحی و اجرا خبر تصویری
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری مجامع آنلاین کلیک کنید